GMarks Vietnam - tư vấn chiến lược thương hiệu kinh doanh

HƠN 10 NĂM TÂM HUYẾT XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU CHO HƠN 300 DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

3B
MODEL

Đây là mô hình tư vấn chiến lược toàn diện cho doanh nghiệp, do đối tác Singapore cùng GMarks Vietnam chuyển giao và phát triển nhằm mang lại những giá trị khác biệt, chuyên nghiệp và phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.

3B Model (Brand “Design”, Brand Stylist và Business Model) phân tích, xác lập và tập trung giải pháp cho các yếu tố cốt lõi từ Môi trường kinh doanh, Đối thủ cạnh tranh, Khách hàng và Môi trường nội bộ để tạo nên lợi thế mang tính chiến lược cho doanh nghiệp.

Mô hình như thế “tam trụ” giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh “Giá trị Tài sản Thương hiệu” và phát triển bền vững hơn.

PHƯƠNG PHÁP
TIẾP CẬN THỰC TIỄN CHUYÊN NGHIỆP
TẠO RA GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

GMarks Vietnam với hơn 10 năm “Cộng hưởng giá trị” cùng doanh nghiệp Việt Nam, là đơn vị tiên phong ở Việt Nam về Tư vấn chiến lược toàn diện cho Doanh nghiệp dựa trên các mô hình theo chuẩn mực quốc tế, quy trình vận hành thực tiễn mang lại hiệu quả.

Những giá trị vượt trội do GMarks Vietnam mang lại là các giải pháp sáng tạo, đột phá phù hợp với môi trường kinh doanh Việt Nam, giúp Doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Gia tăng giá trị tài sản vô hình cho Doanh nghiệp, đặc biệt là giá trị Tài sản thương hiệu. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu bình quân toàn cầu năm 2016 chiếm 53% trên tổng giá trị tài sản. GMarks Vietnam tạo lập nền tảng phát triển bền vững từ hệ thống quy chuẩn và thương hiệu khác biệt.

HIỂU RÕ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP,
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
& KHÁCH HÀNG
TẠO RA TÍNH KHẢ THI & PHÙ HỢP
MISSION

Chung sức phát triển một cộng đồng Doanh chủ Việt “thịnh vượng & hạnh phúc”.

VISION

Đến năm 2025, GMarks Vietnam được ghi nhận vào Top 8 Công ty tăng trưởng nhanh và hiệu quả nhất tại Việt Nam, bằng sự đồng hành cùng cộng đồng Doanh chủ Việt hướng đạt mục tiêu phát triển sự nghiệp lớn mạnh và bền vững, đủ tầm cạnh tranh toàn cầu.

Nền tảng phát triển của GMarks Vietnam được xây dựng trên các cặp giá trị cốt lõi.